Terug naar vorige pagina

Nieuws

Nieuwe subsidiemogelijkheden voor ondernemers en vastgoedeigenaren op bedrijventerreinen

De Provincie Noord-Holland heeft onlangs een aantal subsidieregelingen opengesteld. Er zijn met name op duurzaamheidsgebied zeer interessante nieuwe mogelijkheden voor ondernemers en vastgoedeigenaren op bedrijventerreinen.

Wat zijn HIRB+ -subsidies (ook alweer)?
HIRB+ -subsidies bieden een financiële impuls waarmee de provincie de kwaliteit, duurzaamheid en toekomstbestendigheid op de bedrijventerreinen in de provincie Noord-Holland probeert te stimuleren. De HIRB-regeling bestaat al jaren en heeft zich bewezen als een goede aanjager voor investeringen van gemeenten en het bedrijfsleven op bedrijventerreinen. HIRB+ richt zich dit jaar op:
• Duurzaamheidsmaatregelen door gemeenten én bedrijven
• Georganiseerd beheer / parkmanagement
• Herstructurering van bedrijventerreinen

Welk type HIRB+ is met name interessant voor het bedrijfsleven?
Het gaat om de subsidie HIRB+ Duurzaamheid. Ondernemers en vastgoedeigenaren kunnen dit jaar rechtstreeks subsidie aanvragen bij de provincie voor een hele lijst aan fysieke duurzaamheidsinitiatieven. De provincie stelt hiervoor geld beschikbaar uit het Economisch Herstel en Duurzaamheidfonds (€ 100 miljoen) dat is ingesteld om gevolgen van de coronacrisis wat te verzachten.

Om hoeveel geld gaat het en hoe wordt dit verdeeld?
Er kan per aanvraag voor maximaal € 200.000,- subsidie worden aangevraagd. Daarnaast is maximaal 20% van de investeringen subsidiabel (een uitzondering geldt voor PV-/zonnepanelen waar een maximum van 10% geldt). Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Er geldt dus ‘Wie het eerst komt wie het eerst maalt.’ Wij raden u dus aan snel te reageren, omdat wij verwachten dat het subsidieplafond van € 2,5 miljoen snel bereikt kan worden.

Voor wat voor een type duurzaamheidsmaatregelen wordt er subsidie verstrekt?
Subsidie kan worden verstrekt voor het realiseren van fysieke duurzaamheidsmaatregelen die zijn gericht op energiebesparing, gebruik en opwek van duurzame energie aan een bedrijfsgebouw(en) of in de openbare ruimte op een bestaand bedrijventerrein in Noord-Holland. Concrete voorbeelden zijn:

• LED-verlichting
• Restwarmtebenuttingssysteem
• Warmte- en koudeopslag (WKO)
• Windturbine tot 7 m, rotorblad tot 5 m
• Oplaadpunten elektrische auto
• Groen/gas opslag- en/of tankvoorziening
• Ventilatiesysteem of –box(en) met warmteterugwinning
• Vraaggestuurd ventilatiesysteem
• Zonnepanelen (hybride/zon-PV)
• Zonneboilersysteem
• Zonnecollectoren
• LT-verwarmingssysteem
• Dakisolatie
• Vloerisolatie
• Muurisolatie
• Gevelisolatie
• Doe-het-zelf-isolatie (materiaalkosten)
• HR isolatieglas
• Aanpassen dakconstructie t.b.v. plaatsing zonnepanelen

Bij HIRB Duurzaamheid moeten bedrijven in een samenwerkingsverband een subsidie aanvragen. Wat betekent dat concreet?
Er moet sprake zijn van een samenwerkingsverband van minimaal 3 ondernemers en/of vastgoedeigenaren. Maar er hoeft geen speciale B.V. of een andere rechtspersoon opgericht te worden. De aanvraag mag door één bedrijf mede namens twee andere bedrijven ingediend worden. Die twee bedrijven voegen hiervoor een simpele schriftelijke verklaring bij, dat de subsidie ook mede namens hen wordt aangevraagd. Het moet wel zo zijn dat de duurzaamheidsmaatregelen die mede met de subsidie worden uitgevoerd, daadwerkelijk bij alle drie de bedrijven worden uitgevoerd.

Welke andere typen HIRB+ zijn interessant voor bedrijven?
Ook HIRB+ OTW is interessant voor bedrijven. Er kan door het bedrijfsleven ook weer subsidie aangevraagd worden voor voorbereidings- en proceskosten (onderzoek / procesmanagement) voor initiatieven op het gebied van duurzaamheid en georganiseerd beheer (zoals parkmanagement). Dit valt onder de noemer Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties (OTW). Subsidies bedragen maximaal € 25.000,- en maximaal 50% van de kosten zijn subsidiabel. Parkmanagement- en ondernemersorganisaties hebben de afgelopen jaren volop gebruik gemaakt van de OTW-regeling.

Worden álle kosten gesubsidieerd met HIRB?
Nee, dat is nooit het geval. Er is altijd sprake van cofinanciering. Ook is er altijd een maximum subsidiebedrag. HIRB+ subsidies mogen ‘gestapeld’ worden met andere subsidieregelingen, maar het is wel zaak voor de aanvrager om na te gaan of stapeling van subsidies consequenties heeft voor de andere subsidieregelingen, zoals SDE+. Hieronder staat per regeling het maximale subsidiebedrag en de minimale cofinanciering.

Welke tips & tricks zijn er?
Tip 1 is om te bekijken of HIRB duurzaamheid gecombineerd kan worden met andere subsidieregelingen (zoals SDE+), gemeentelijke regelingen en/of fiscale voordelen (MIA/VAMIL/KIA). Let wel op dat er geen sprake is van ongeoorloofde staatsteun, die tegen Europese regels indruist. Op grond van de reguliere ‘de-minimisverordening’ kunnen decentrale overheden (zoals de provincie en gemeenten) ondernemingen over een periode van drie belastingjaren tot € 200.000,- steunen zonder dat dit ongeoorloofde staatssteun oplevert.

Tip 2 is om een HIRB-duurzaamheid aanvraag te combineren met een OTW-aanvraag, zodat ook proceskosten met een maximum van € 25.000 gesubsidieerd kunnen worden.

Tip 2 is eigenlijk een waarschuwing, namelijk om nooit te starten met uitvoeren van de activiteit voordat de aanvraag door de provincie is ontvangen. Houdt administratie zorgvuldig bij en let op of in de toekenningsbrief van de provincie zaken staan om rekening mee te houden, zoals een accountantsverklaring van aanvragen hoger dan € 125.000,-.

Waar kan ik terecht bij vragen (in de Metropoolregio Amsterdam)?
Informatie kunt u krijgen van de provincie.

De provincie heeft speciaal voor vragen in Noord-Holland Zuid (Metropoolregio Amsterdam) een organisatie ingeschakeld die u verder kan helpen. Dat is PHB uitgevoerd door SADC, voor aanvragen in Noord-Holland Zuid (Metropoolregio Amsterdam). Zij kunnen u praktisch informeren, maar de subsidieregeling van de provincie Noord-Holland is altijd leidend.

In opdracht van het MRA-bureau en de provincie Noord-Holland adviseert en ondersteunt PHB gemeenten en ondernemers(verenigingen) bij de kwaliteitsverbetering en verduurzaming van bedrijventerreinen. Denk aan ondersteuning bij subsidieaanvragen, opstellen plannen van aanpak en het delen van kennis, ervaring en bruikbare voorbeelden. Dit doet PHB, in opdracht van de Metropoolregio Amsterdam en de Provincie Noord-Holland, kosteloos en belangeloos. PHB gaat graag met u in gesprek om deze kansen optimaal te benutten. Zie ook de brochure voor meer informatie.

Hoe kom ik in contact met PHB?
Hiervoor zijn een aantal PHB-adviseurs aangewezen. Via de website www.projectbureauherstructurering.nl kun je met ze in contact komen.

Ambitie 9

Energieneutraal

In 2040 hebben we grote stappen gezet richting energieneutraliteit

Heeft u een vraag of voorstel?
Uw contactpersoon staat voor u klaar.

Economisch Platform
Stuur mij een mail

Ideeënbus

Heeft u een goed idee of initiatief om het project aan te vullen of te verbeteren?

mail het ons!