Terug naar vorige pagina

Nieuws

Provincie investeert 100 miljoen in verduurzaming, cultuur en technisch personeel

(07 oktober 2020)

De provincie Noord-Holland heeft 100 miljoen euro beschikbaar gesteld om de economische en maatschappelijke effecten als gevolg van de uitbraak van corona te verzachten.

De hoofdlijnen voor de besteding van het bedrag zijn nu bekend.

Gedeputeerde financiën Zita Pels: “Wij willen inwoners en organisaties in Noord-Holland helpen bij de verduurzaming en de economie te versterken en te vernieuwen, met name de bouw- en technieksector en de cultuursector. Wij richten ons nadrukkelijk op de verduurzaming van de bebouwde omgeving, inclusief maatschappelijk vastgoed en wij onderzoeken hoe particuliere woningeigenaren, corporaties, bedrijventerreinen en maatschappelijk vastgoed hiervan kunnen profiteren.”

De provincie wil het geld de komende jaren gebruiken om 3 doelen te bereiken:
•Vermindering CO2 uitstoot in de gebouwde omgeving
Corona zorgt nu voor minder investeringen en vertragingen in projecten die bijdragen aan het verminderen van de CO2 uitstoot. De provincie wil daarom een deel van het geld gebruiken om de verduurzaming op gang te houden en tegelijk te zorgen voor economische activiteit en herstel. Ontzorgen van woningeigenaren en ondernemers op bedrijventerreinen die gezamenlijk hun panden willen verduurzamen kan bijvoorbeeld veel voordeel bieden.
•Versterkte culturele en maatschappelijke sector
De culturele sector heeft te maken met een omzetverlies van 62%. De provincie kan maatregelen treffen die kunnen helpen bij doorstart en vernieuwing van deze sector. In overleg met gemeenten gaat de provincie bepalen welke onderdelen van de maatschappelijke sector ondersteund moeten worden en wat daarvoor nodig is.
•Meer en goed geschoold personeel voor de technische sector
Voldoende en goed geschoold technisch personeel is essentieel voor verduurzaming. Voorkomen moet worden dat als gevolg van corona mensen in de technieksector ontslag krijgen en niet meer terugkeren in die sector. Daarvoor is begeleiding van werk naar werk nodig. Daarnaast is de behoefte aan technische medewerkers zo groot dat ook instroom vanuit andere sectoren nodig is. Dat biedt mogelijkheden voor mensen uit andere sectoren die door corona hun baan verliezen.

Gespreid investeren

Door de urgentie die wordt opgelegd door het coronavirus en de negatieve effecten daarvan wil de provincie op korte termijn starten met de investeringen. De provincie gaat het bedrag van 100 miljoen niet in een keer besteden. De investeringen worden gespreid over een langere periode zodat er ook nog geld is voor opgaven die mogelijk later in de tijd nog naar voren komen. Verdeling van de investeringen betekent ook dat Noord-Holland beter kan inspelen op de maatregelen die nog te verwachten zijn vanuit Europa en het Rijk.

Cees Loggen, gedeputeerde Wonen: “De uitwerking van de verdeling van het beschikbare geld kost tijd, dat is duidelijk. Maar wij vinden het belangrijk om die tijd te nemen zodat 100 miljoen euro op de beste plek terecht komt en Noord-Holland er optimaal profijt van heeft.”

De verwachting is dat begin 2021 ruim 16 miljoen euro wordt verdeeld in de vorm van bijvoorbeeld subsidies en opdrachten. Het effect van de inzet van dit geld wordt gemonitord zodat bij een volgende besteding nog meer maatwerk kan worden toegepast.

Provinciale Staten bespreken naar verwachting op 9 november de hoofdlijnen van de besteding.

Voor het volledige bericht: Provincie Noord-Holland

Ambitie 9

Energieneutraal

In 2040 hebben we grote stappen gezet richting energieneutraliteit

Heeft u een vraag of voorstel?
Uw contactpersoon staat voor u klaar.

Economisch Platform
Stuur mij een mail

Ideeënbus

Heeft u een goed idee of initiatief om het project aan te vullen of te verbeteren?

mail het ons!